Looking for a Project-Based Collaboration?

Information Send us your resume if you are not seeking long-term collaboration, but rather looking to engage in a single project or part-time work.
Personal information
*
*
*
* ✓ OK
Type of Employment
*

Financial expectations
*
Availability
*


Curriculum Vitae
Please upload your CV.
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CSHARK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  (50-102) przy ul. Rynek 36/37. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: privacy@cshark.com, lub pisemnie za pośrednictwem danych rejestrowych Administratora. 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • przeprowadzenia rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę na  podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy lub na podstawie wyrażonej przez  Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO  – w zakresie danych wykraczających poza dane wskazane w przepisie;
  • w celach dowodowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest możliwość obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń a także w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia.

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, dostawcom rozwiązań IT wykorzystywanych podczas rekrutacji, klientom, jak też  podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul umownych lub w oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 

 

W przypadku, gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w procesie rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a po tym czasie CSHARK może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez okres ich przedawnienia.

W przypadku, gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w procesie rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, Pana/Pani dane są przetwarzane przez okres rekrutacji oraz 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w celu umożliwienia CSHARK zapewnienia ciągłości zatrudnienia, tj na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, chyba że zgoda zostanie wycofana przed upływem tego terminu lub po tym czasie zostanie przedłużona o wskazany przez Pana/Panią okres.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadku nawiązania relacji na podstawie umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku umowy cywilnoprawnej podanie danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania obligatoryjnych danych osobowych będzie odmowa uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo do żądania ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym  momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.   Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

We would like to inform you that CSHARK Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław (50-102) at Rynek 36/37 is the data controller for your personal data. You can contact the data controller via email at privacy@cshark.com or in writing using the administrator's registration details.

 

Your personal data will be processed for the following purposes:

  • Conducting the recruitment process related to employment based on a civil law contract, in accordance with Article 6(1)(b) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as GDPR), which means the necessity for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
  • Participation in future recruitment processes based on your consent to process personal data provided in your CV and application documents – based on Article 6(1)(a) of the GDPR.
  • Pursuing the legitimate interests of the data controller regarding data obtained from you during the recruitment process for the purpose of assessing your skills and abilities required for the position specified in the job advertisement – based on Article 6(1)(f) of the GDPR.
  • The recruitment process for employment based on an employment contract under Article 221 § 1 of the Labor Code or based on your consent, in accordance with Article 6(1)(a) and Article 9(2)(a) of the GDPR - for data beyond the scope specified in the regulation.
  • For evidentiary purposes based on the legitimate interest of the data controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), which is the ability to defend, establish, or assert claims, as well as to ensure continuity of employment.

 

Personal data may be disclosed to the employees or collaborators of the data controller, IT solution providers used during the recruitment process, clients, as well as entities providing support services to the data controller under data processing agreements.

 

Your personal data will be stored on servers located within the European Economic Area and may be transferred – based on standard contractual clauses or relying on a decision confirming an adequate level of protection – to a third country in connection with the use of cloud solutions provided by Microsoft.

 

In the case of processing your personal data in the recruitment process for employment based on an employment contract, your personal data will be processed for the time necessary to conduct the recruitment, and after that, CSHARK may process your personal data based on Article 6(1)(f) of the GDPR to the extent necessary to defend, establish, or assert claims during the limitation period.

In the case of processing your personal data in the recruitment process for employment based on a civil law contract, your personal data will be processed for the duration of the recruitment process and for 6 months after the recruitment process ends to allow CSHARK to ensure continuity of employment, based on Article 6(1)(f) of the GDPR.

In case you have given your consent for the processing of data for future recruitment purposes, your data will be processed for a period of 3 years, unless the consent is withdrawn before the expiration of this term or extended for a period specified by you.

 

Providing personal data by you in the case of establishing a relationship based on an employment contract within the scope specified in Article 221 § 1 of the Labor Code is mandatory, and in other respects, it is voluntary. In the case of a civil law contract, providing personal data is necessary to participate in the recruitment process. The consequence of not providing mandatory personal data will be a refusal to participate in the recruitment process.

 

You have the right to request access to your personal data, the right to request their correction, deletion, or limitation of processing, as well as the right to object to processing and the right to data portability. You can withdraw your consent at any time; however, the withdrawal of consent does not affect the legality of processing based on consent before its withdrawal. Additionally, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.